AnasayfaPortalliSSSAramaKayıt OlÜye ListesiKullanıcı GruplarıGiriş yap

Paylaş | 
 

 HUKUKTA CEZA TÜRLERİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
orhan_gazi
Süper Moderatör
Süper Moderatör
avatar

Mesaj Sayısı : 249
Kayıt tarihi : 01/06/07

MesajKonu: HUKUKTA CEZA TÜRLERİ   Cuma Haz. 01, 2007 8:56 pm

Cezalar

MADDE 45.– (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezala*rıdır.

Hapis cezaları

MADDE 46.– (1) Hapis cezaları şunlardır:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

b) Müebbet hapis cezası.

c) Süreli hapis cezası.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

MADDE 47.– (1) Ağırlaştırılmış müebbet ha*pis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik reji*mine göre çektirilir.

Müebbet hapis cezası

MADDE 48.– (1) Müebbet hapis cezası, hü*küm*lünün hayatı boyunca devam eder.

Süreli hapis cezası
MADDE 49.– (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli ha*pis cezası, kısa süreli ha*pis cezasıdır.

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptı*rımlar
MADDE 50.– (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlu*nun kişiliğine, sosyal ve ekonomik duru*muna, yargı*lama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlen*mesindeki özelliklere göre;a) Adlî para cezasına,

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın ay*nen iade, suçtan ön*ceki hâle getirme veya taz*min suretiyle, tamamen giderilmesine,

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde ba*rınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam et*meye,

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir ka*tına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerek*tirdiği dikkat ve özen yüküm*lülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş ol*ması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar sü*reyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgele*rinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yap*maktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir ka*tına kadar süreyle ve gö*nüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

Çevrilebilir.

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para ce*za*sının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para ceza*sına çevrilmez.

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilme*miş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği ta*rihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada ya*zılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulla*rın varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hü*kümlerine göre çevri*len adlî para cezası veya tedbir*dir.

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet sav*cılığınca yapılan teb*ligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine geti*rilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infa*zına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan neden*lerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir de*ğiştirilir.

Hapis cezasının ertelenmesi

MADDE 51.– (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edi*len kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldur*mamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verile*bilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleme*yeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluş*ması,

Gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya ka*mu*nun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen gide*rilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul ger*çekleşinceye kadar cezanın infaz kuru*munda çekti*rilmesine devam edilir. Koşulun ye*rine geti*rilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıveri*lir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıl*dan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hü*küm*lünün, bu amaçla bir eğitim programına de*vam etme*sine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi al*tında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak ama*cıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebi*lir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve so*rumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gör*düğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişi*lerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hüküm*lünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincin*deki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresi*nin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uz*man kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yüküm*lülük*lere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya ta*mamen infaz kuru*munda çektirilmesine ka*rar verilir.

(Cool Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçiril*diği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Adlî para cezası

MADDE 52.– (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere be*lirle*nen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesap*lanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazi*nesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulun*durularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenme*sinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşı*lığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, ki*şiye adlî para cezasını öde*mesi için hükmün kesinleşme tarihinden itiba*ren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebile*ceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde öden*mesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Ka*rarda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edile*ceği ve öden*meyen adlî para cezasının hapse çev*rileceği belirtilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
HUKUKTA CEZA TÜRLERİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
-_- нαѕтü®кƒσяυм -_- :: ...::: HAYATIN İÇİNDEN :::... :: Genel :: 
Hukuk
-
Buraya geçin: